Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

Een Beetje Hippie
Anouk van der Lucht
KVK-nummer: 80696317

Artikel 1: voorwaarden toepassing 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Anouk van der Lucht en haar opdrachtgevers. Betreffende het geven van advies, uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coachingsgesprekken, schrijfopdrachten, contentcreatie en/of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Anouk van der Lucht deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 2: offertes en overeenkomsten 

2.1 Alle door Anouk van der Lucht gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. 

2.2 Prijzen in offertes zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

2.3 Er is sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Anouk van der Lucht een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies, uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coachingsgesprekken, schrijfopdrachten, contentcreatie en/of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een gekocht ticket voor een evenement, een getekend contract, een brief, een whats-app, e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier.

2.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Anouk van der Lucht een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Anouk van der Lucht op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen de Anouk van der Lucht overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3: rechten en plichten 

3.1 Bij elke overeenkomst tussen Anouk van der Lucht en haar opdrachtgever verplicht zij zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Anouk van der Lucht kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.
 
3.2 Met elke overeenkomst tussen Anouk van der Lucht en haar opdrachtgever accepteert Anouk van der Lucht inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Anouk van der Lucht zich niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.

3.3 Anouk van der Lucht heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een gesloten overeenkomst. Anouk van der Lucht verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

3.4 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 4: doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s) 

4.1 Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn. Als er onvoldoende deelnemers zijn, behoudt Anouk van der Lucht het recht om de activiteit te annuleren en bespreekt mogelijke alternatieven met de opdrachtgever en/of deelnemer.

4.2 Anouk van der Lucht plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, opleiding of andere activiteit in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.

4.3 Een deelnemer kan zich in overleg met Anouk van der Lucht laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de activiteit schriftelijk aan het geven van advies, uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coachingsgesprekken, en/of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei, is doorgegeven.

Artikel 5: verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van activiteiten

5.1 Voor particulieren: Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een individuele coaching met, of deelname aan een training van Anouk van der Lucht kan alleen schriftelijk plaatsvinden en is kosteloos tot 5 dagen voorafgaand aan de start van de activiteit. Daarna geldt 100% vergoeding van het afgesproken tarief.

5.2 Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een training, workshop of lezing door bedrijven en/of (zorg)instellingen kan alleen schriftelijk en is kosteloos tot 42 dagen voorafgaand aan de start van de activiteit. Binnen de volgende termijnen is opdrachtgever dit percentage van het afgesproken tarief verschuldigd:

-tussen 42 en 30 dagen voor aanvang van de activiteit: 50% 
– tussen 30 en 5 dagen voor aanvang van de activiteit: 75%
– tussen 5 en 0 dagen voor aanvang van de activiteit: 100%

5.2 Als een opdrachtgever zonder tijdige en/of schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een activiteit op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding danwel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Een Beetje Hippie en haar opdrachtgever ongewijzigd van kracht. 

 Artikel 7: honorarium & betalingsvoorwaarden 

7.1 Het honorarium van Anouk van der Lucht bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst/per geleverde dienst/per uur en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Anouk van der Lucht gewerkte tijdseenheid.

7.2 Alle door Anouk van der Lucht opgegeven prijzen zijn exclusief 21% BTW tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

7.3 Alle door Anouk van der Lucht opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.

7.4 Betalingen moeten binnen dertig dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

7.5 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Anouk van der Lucht in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.

7.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.

7.7 Indien op verzoek van de opdrachtgever door Anouk van der Lucht zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.

Artikel 8: intellectuele eigendom en auteursrechten 

8.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door Anouk van der Lucht aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

8.2 Er berust auteursrecht en/of intellectueel eigendom op alle content (in de vorm van beeld, geluid en geschreven tekst) gemaakt door Anouk van der Lucht. De opdrachtgever krijgt, mits overeengekomen, alleen niet-overdraagbaar gebruiksrecht (voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is).

8.3 Anouk van der Lucht behoud zich het recht voor om een schadevergoeding in rekening te brengen wanneer content zonder toestemming wordt gebruikt ten behoeve van commerciële doeleinden.

Artikel 9: aansprakelijkheid 

9.1 Anouk van der Lucht is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid.

9.2 Anouk van der Lucht is onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor zowel fysieke, emotionele of psychische schade ten gevolge van deelname aan een training, workshop en andere activiteiten. Deelname is altijd op eigen risico.

Artikel 10: geheimhouding van vertrouwelijke informatie 

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11: persoonsgegevens 

11.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever Anouk van der Lucht bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Anouk van der Lucht beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.