ALGEMENE VOORWAARDEN

Een Beetje Hippie
KVK-nummer: 80696317

Artikel 1: voorwaarden toepassing 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Een Beetje Hippie en haar opdrachtgevers. Betreffende het geven van advies, uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coachingsgesprekken, schrijfopdrachten, contentcreatie en/of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Een Beetje Hippie deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 2: offertes en overeenkomsten 

2.1 Alle door Een Beetje Hippie gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Een Beetje Hippie is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Een Beetje Hippie is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

2.2 Prijzen in offertes zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

2.3 Naast de voorwaarde in artikel 2.1, is er sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Een Beetje Hippie een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies, uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coachingsgesprekken, schrijfopdrachten, contentcreatie en/of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een gekocht ticket voor een evenement, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier.

2.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Een Beetje Hippie een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Een Beetje Hippie op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen de Een Beetje Hippie overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 3: rechten en plichten
 

3.1 Bij elke overeenkomst tussen Een Beetje Hippie en haar opdrachtgever verplicht Een Beetje Hippie zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Een Beetje Hippie kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.
 
3.2 Met elke overeenkomst tussen Een Beetje Hippie en haar opdrachtgever accepteert Een Beetje Hippie inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Een Beetje Hippie zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.

3.3 Een Beetje Hippie heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een gesloten overeenkomst. Een Beetje Hippie verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

3.4 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 4: doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s) 

4.1 Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn. Als er onvoldoende deelnemers zijn, behoudt Een Beetje Hippie het recht om de activiteit te annuleren en bespreekt mogelijke alternatieven met de opdrachtgever en/of deelnemer.

4.2 Een Beetje Hippie plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, opleiding of andere activiteit in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.

4.3 Een deelnemer kan zich in overleg met Een Beetje Hippie laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de activiteit schriftelijk aan het geven van advies, uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coachingsgesprekken, en/of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei, is doorgegeven.

Artikel 5: verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van activiteiten

5.1 Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een activiteit met Een Beetje Hippie kan alleen schriftelijk plaatsvinden en is kosteloos tot 48 uur voorafgaand aan de start van de activiteit.
 
5.2 Als een deelnemer zonder tijdige en/of schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een activiteit op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding danwel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Een Beetje Hippie en haar opdrachtgever ongewijzigd van kracht. 

Artikel 6: overmacht 

6.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.

6.2 Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

6.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

 Artikel 7: honorarium & betalingsvoorwaarden 

7.1 Het honorarium van Een Beetje Hippie bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst/per geleverde dienst/per uur en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Een Beetje Hippie gewerkte tijdseenheid.

7.2 Alle door Een Beetje Hippie opgegeven prijzen zijn exclusief 21% BTW tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

7.3 Alle door Een Beetje Hippie opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.

7.4 Betalingen moeten binnen dertig dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

7.5 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Een Beetje Hippie in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.

7.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.

7.7 Indien op verzoek van de opdrachtgever door Een Beetje Hippie zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.

Artikel 8: intellectuele eigendom en auteursrechten 

8.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door Een Beetje Hippie aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

8.2 Er berust auteursrecht en/of intellectueel eigendom op alle content (in de vorm van beeld, geluid en geschreven tekst) gemaakt door Een Beetje Hippie. De opdrachtgever krijgt, mits overeengekomen, alleen niet-overdraagbaar gebruiksrecht (voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is).

8.3 Een Beetje Hippie behoud zich het recht voor om een schadevergoeding in rekening te brengen wanneer content zonder toestemming wordt gebruikt ten behoeve van commerciële doeleinden.

Artikel 9: aansprakelijkheid 

9.1 Een Beetje Hippie is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Een Beetje Hippie.

9.2 Een Beetje Hippie is onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor zowel fysieke, emotionele of psychische schade ten gevolge van deelname aan een training, workshop en andere activiteiten. Deelname is altijd op eigen risico.

Artikel 10: geheimhouding van vertrouwelijke informatie 

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11: persoonsgegevens 

11.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever Een Beetje Hippie bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Een Beetje Hippie beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.